1. Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym: www.marbud24.pl, zwanej dalej Stroną. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka prywatności Strony ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników Strony, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Małgorzata Hadera, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.U.H. MAR-BUD Systemy Przeciwpożarowe , wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: Zaborów 178,38-100 , NIP: 8191013347, REGON: 180649809, adres poczty elektronicznej: biuro@marbud24.pl, zwany dalej Administratorem.
 4. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony oraz powiązanych ze Stroną usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak wysłanie formularza zapytania  https://marbud24.pl/kontakt/  i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Strony.
 7. Użytkownik, który korzysta z narzędzi udostępnionych w ramach Strony, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy kierując się komunikatami pojawiającymi się na Stronie).
 8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 9. Administrator na zasadach określonych w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych użytkownika jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług.

2. Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 3. Administrator w ramach Strony może gromadzić dane osobowe użytkowników i potencjalnych użytkowników kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi użytkownika, m.in. korzystając z formularza zapytania umieszczonego na Stronie, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Użytkownika i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi czy przedstawienia oferty.
 4. Administrator świadczy, za pośrednictwem Strony, nieodpłatną usługę interaktywnego formularza zapytania o ofertę.
 5. Skorzystanie z Usługi formularza zapytania o ofertę jest możliwe po kliknięciu przycisku „Zapytaj o ofertę”, wypełnieniu odpowiednich pól informacyjnych, w tym podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz wypełnieniu treści wiadomości i kliknięciu przycisku „Wyślij zapytanie ofertowe i otrzymaj bezpłatną wycenę”.
 6. Administrator przetwarza jedynie niezbędne i adekwatne dane osobowe użytkowników i potencjalnych użytkowników kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi użytkownika i jest uprawniony do wykorzystywania danych zgromadzonych w ramach Strony poprzez formularza zapytania o ofertę w celu kontaktowania się z użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi oraz dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika.
 7. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Strony.
 9. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Strony.
 10. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane osobowe osób korzystających z formularza zapytania:
  a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  b) imię i nazwisko,
  c) nazwę firmy (opcjonalnie),
  d) siedzibę/miasto.
  e) numer telefonu.
 11. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez użytkownika, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Podanie wyszczególnionych danych może być jednak niezbędne do skorzystania z formularza. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na Stronie.
 12. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora, użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach określonych w tym punkcie.
  b) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Administratora oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony można składać w szczególności:
  − pisemnie na adres siedziby,
  − za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@marbud24.pl,
  c) zalecane jest podanie w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
  − okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
  − określenie żądania,
  − danych do kontaktu z osobą składającą reklamację.
  Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .
  d) zajęcie stanowiska przez Administratora w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 13. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  − nazwa.pl sp. z o.o. Mieczysława Medweckiego 17,31-870 Kraków, NIP: 6751402920, KRS: 0000594747 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowana strona.
 14. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika w ramach strony internetowej:
  a) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej, pozwalający na emisję spersonalizowanych reklam,
  b) piksel konwersji Facebooka (fragment kodu JavaScript) – w celu monitorowania zdarzeń na stronie internetowej oraz zarządzania reklamami na Facebooku.

3. Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Strony przez Użytkownika. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Administrator w ramach Strony stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony,
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników,
  d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie do Użytkownika.
 4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
  a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
  b) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Strony za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (administratorem cookies jest Facebook Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 5. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego Strony.
 6. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 7. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Strony.
 8. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
 9. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
 10. Niektóre podmioty zewnętrzne umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

4. Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących użytkowników organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
  a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności,
  b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń.
 3. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 4. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla odpowiednich celów.
 5. Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 7. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług.
 9. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

5. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na Stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.
Close Menu